Menu Close

Ejemplos palabras con hiato separadas en sílabas

Un hiato resulta de combinaciones vocálicas, se trata de una secuencia de vocales que pertenecen a diferentes sílabas.

Existen tres casos que dan lugar a un hiato:

 • Vocal abierta átona (a, e, o) + vocal cerrada tónica (i, u)
 • Vocal cerrada tónica (i, u) + vocal abierta átona (a, e, o)
 • Vocal abierta (a, e, o) + vocal abierta diferente (a, e, o)

Una h intercalada no influye en la consideración como hiato en ninguno de los tres casos.

Primer caso: vocal abierta átona (a, e, o) + vocal cerrada tónica (i, u). Esto da lugar a las siguientes secuencias:

 • -aí-
 • -aú-
 • -eí-
 • -eú-
 • -oí-
 • -oú-

Ejemplos aí:

 1. Abstraído (abs – tra – í – do)
 2. Arcaísmo (ar – ca – ís – mo)
 3. Arcaísta (ar – ca – ís – ta)
 4. Atraíble (a – tra – í – ble)
 5. Bilbaíno (bil – ba – í – no)
 6. Caí (ca – í)
 7. Caída (ca – í – da)
 8. Caído (ca – í – do)
 9. Caín (ca – ín)
 10. Decaído (de – ca – í – do)
 11. Distraído (dis – tra – í – do)
 12. Judaísmo (ju – da – ís – mo)
 13. Maíz (ma – íz)
 14. Maltraído (mal – tra – í – do)
 15. País (pa – ís)
 16. Paracaídas (pa – ra – ca – í – das)
 17. Paraíso (pa – ra – í – so)
 18. Raído (ra – í – do)
 19. Raíz (ra – íz)
 20. Recaída (re – ca – í – da)
 21. Retraído (re – tra – í – do)
 22. Vizcaíno (viz – ca – í – no)

Ejemplos aú:

 1. Ataúd (a – ta – úd)
 2. Baúl (ba – úl)
 3. Laúd (la – úd)

Ejemplos eí:

 1. Asambleísta (a – sam – ble – ís – ta)
 2. Ateísmo (a – te – ís – mo)
 3. Ateísta (a – te – ís – ta)
 4. Cafeína (ca – fe – í – na)
 5. Creíble (cre – í – ble)
 6. Creído (cre – í – do)
 7. Deísmo (de – ís – mo)
 8. Deísta (de – ís – ta)
 9. Descreído (des – cre – í – do)
 10. Desposeído (des – po – se – í – do)
 11. Engreído (en – gre – í – do)
 12. Engreír (en – gre – ír)
 13. Freír (fre – ír)
 14. Increíble (in – cre – í – ble)
 15. Increíblemente (in – cre – í – ble – men – te)
 16. Leíble (le – í – ble)
 17. Leída (le – í – da)
 18. Leído (le – í – do)
 19. Monoteísmo (mo – no – te – ís – mo)
 20. Monoteísta (mo – no – te – ís – ta)
 21. Paseíllo (pa – se – í – llo)
 22. Politeísmo (po – li – te – ís – mo)
 23. Politeísta (po – li – te – ís – ta)
 24. Poseído (po – se – í – do)
 25. Proteína (pro – te – í – na)
 26. Proteínico (pro – te – í – ni – co)
 27. Reír (re – ír)
 28. Sonreír (son – re – ír)

Ejemplos eú:

 1. Transeúnte (tran – se – ún – te)

Ejemplos oí:

 1. Desoír (des – o – ír)
 2. Egoísmo (e – go – ís – mo)
 3. Egoísta (e – go – ís – ta)
 4. Heroísmo (he – ro – ís – mo)
 5. Oír (o – ír)
 6. Roído (ro – í – do)
 7. Taoísmo (ta – o – ís – mo)
 8. Taoísta (ta – o – ís – ta)

Ejemplos oú:

 1. Finoúgrio (fi – no – ú – grio)
 2. Noúmeno (no – ú – me – no)

Una h intercalada no influye en la consideración como hiato. Ejemplos:

 1. Bahía (ba – hí – a)
 2. Retahíla (re – ta – hí – la)
 3. Tahúr (ta – húr)
 4. Vehículo (ve – hí – cu – lo)
 5. Vendehúmos (ven – de – hú – mos)
 6. Mohín (mo – hín)
 7. Mohúr (mo – húr)

Segundo caso: vocal cerrada tónica (i, u) + vocal abierta átona (a, e, o). Esto da lugar a las siguientes secuencias:

 • -ía-
 • -íe-
 • -ío-
 • -úa-
 • -úe-
 • -úo-

Ejemplos ía:

 1. Abadía (a – ba – dí – a)
 2. Abarrotería (a – ba – rro – te – rí – a)
 3. Abogacía (a – bo – ga – cí – a)
 4. Acerería (a – ce – re – rí – a)
 5. Aerografía (a – e -ro – gra – fí – a)
 6. Agonía (a – go – ní – a)
 7. Agronomía (a – gro – no – mí – a)
 8. Albañilería (al – ba – ñi – le – rí – a)
 9. Alcaldía (al – cal – dí – a)
 10. Alcancía (al – can – cí – a)
 11. Alegoría (a – le – go – rí – a)
 12. Alegría (a – le – grí – a)
 13. Alevosía (a – le – vo – sí – a)
 14. Algarabía (al – ga – ra – bí – a)
 15. Amnistía (am – nis – tí – a)
 16. Amoníaco (a – mo – ní – a – co)
 17. Analogía (a – na – lo – gí – a)
 18. Anarquía (a – nar – quí – a)
 19. Anatomía (a – na – to – mí – a)
 20. Anestesiología (a – nes – te – sio – lo – gí – a)
 21. Anomalía (a – no – ma – lí – a)
 22. Antología (an – to – lo – gí – a)
 23. Apatía (a – pa – tí – a)
 24. Archivología (ar – chi – vo – lo – gí – a)
 25. Arqueología (ar – que – o – lo – gí – a)
 26. Arquería (ar – que – rí – a)
 27. Criptografía (crip – to – gra – fí – a)
 28. Fotografía (fo – to – gra – fí – a)

Ejemplos íe:

 1. Hematíe (he – ma – tí – e)

Ejemplos ío:

 1. Albedrío (al – be – drí – o)
 2. Amorío (a – mo – rí – o)
 3. Bajío (ba – jí – o)
 4. Baldío (bal – dí – o)
 5. Bravío (bra – ví – o)
 6. Envío (en – ví – o)
 7. Etíope (e – tí – o – pe)
 8. Frío (frí – o)
 9. Gentío (gen – tí – o)
 10. Griterío (gri – te – rí – o)
 11. Hastío (has – tí – o)
 12. Impío (im – pí – o)
 13. Mío (mí – o)
 14. Navío (na – ví – o)
 15. Plantío (plan – tí – o)
 16. Río (rí – o)
 17. Rocío (ro – cí – o)
 18. Sombrío (som – brí – o)
 19. Tardío (tar – dí – o)
 20. Tío (tí – o)
 21. Vacío (va – cí – o)

Ejemplos úa:

 1. Cacatúa (ca – ca – tú – a)
 2. Capicúa (ca – pi – cú – a)
 3. Charrúa (cha – rrú – a)
 4. Grúa (grú – a)
 5. Púa (pú – a)

Ejemplos úe:

 1. Rúe (rú – e)

Ejemplos úo:

 1. Avalúo (a – va – lú – o)
 2. Dúo (dú – o)
 3. Flúor (flú – or)

Una h intercalada no influye en la consideración como hiato. Ejemplos:

 1. Búho (bú – ho)

Tercer caso: una secuencia de dos vocales abiertas diferentes (a, e, o). Esto da lugar a las siguientes secuencias:

 • -ae-
 • -ao-
 • -ea-
 • -eo-
 • -oa-
 • -oe-

Ejemplos ae:

 1. Abstraer (abs – tra – er)
 2. Acaecer (a – ca – e – cer)
 3. Aerobio (a – e – ro – bio)
 4. Aeroplano (a – e – ro – pla – no)
 5. Aeropuerto (a – e – ro – puer – to)
 6. Atraer (a – tra – er)
 7. Caer (ca – er)
 8. Contraer (con – tra – er)
 9. Decaer (de – ca – er)
 10. Distraer (dis – tra – er)
 11. Extraer (ex – tra – er)
 12. Faena (fa – e – na)
 13. Maestra (ma – es – tra)

Ejemplos ao:

 1. Aorta (a – or – ta)
 2. Bacalao (ba – ca – la – o)
 3. Cacao (ca – ca – o)
 4. Caoba (ca – o – ba)
 5. Caos (ca – os)

Ejemplos ea: 

 1. Abofetear (a – bo – fe – te – ar)
 2. Abuchear (a – bu – che – ar)
 3. Acarrear (a – ca – rre – ar)
 4. Ajetreado (a – je – tre – a – do)
 5. Alardear (a – lar – de – ar)
 6. Aldea (al – de – a)
 7. Aldeano (al – de – a – no)
 8. Aleación (a – le – a – ción)
 9. Aleatorio (a – le – a – to – rio)
 10. Aletear (a – le – te – ar)
 11. Alinear (a – li – ne – ar)

Ejemplos eo:

 1. Abucheo (a – bu – che – o)
 2. Acordeonista (a – cor – de – o – nis – ta)
 3. Aéreo (a – é – re – o)
 4. Ajetreo (a – je – tre – o)
 5. Aleteo (a – le – te – o)
 6. Ateo (a – te – o)
 7. Áureo (áu – re – o)
 8. Aureola (au – re – o – la)
 9. Balbuceo (bal – bu – ce – o)
 10. Blanqueo (blan – que – o)
 11. Bloqueo (blo – que – o)

Ejemplos oa:

 1. Barbacoa (bar – ba – co – a)
 2. Boa (bo – a)
 3. Canoa (ca – no – a)
 4. Cloaca (clo – a – ca)
 5. Coalición (co – a – li – ción)
 6. Coartada (co – ar – ta – da)
 7. Cocoa (co – co – a)
 8. Croata (cro – a – ta)
 9. Loable (lo – a – ble)
 10. Michoacano (mi – cho – a – ca – no)
 11. Oasis (o – a – sis)
 12. Oaxaqueño (o – a – xa – que – ño)

Ejemplos oe:

 1. Coerción (co – er – ción)
 2. Corroer (co – rro – er)
 3. Héroe (hé – ro – e)
 4. Oeste (o – es – te)
 5. Poema (po – e – ma)
 6. Poesía (po – e – sí – a)
 7. Poeta (po – e – ta)
 8. Proeza (pro – e – za)
 9. Roedor (ro – e – dor)
 10. Roer (ro – er)

Una h intercalada no influye en la consideración como hiato. Ejemplos:

 1. Zaherir (za – he – rir)
 2. Zanahoria (za – na – ho – ria)
 3. Rehacer (re – ha – cer)
 4. Rehogar (re – ho – gar)
 5. Almohada (al – mo – ha – da)
 6. Bohemio (bo – he – mio)

Cuarto caso: una secuencia de dos vocales iguales (a, e, i, o, u). Esto da lugar a las siguientes secuencias:

 • -aa-
 • -ee-
 • -ii-
 • -oo-
 • -uu-

Ejemplos aa:

 1. Contraalmirante (con – tra – al – mi – ran – te)
 2. Contraargumentar (con – tra – ar – gu – men – tar)
 3. Contraataque (con – tra – a – ta – que)
 4. Portaaviones (por – ta – a – vio – nes)

Ejemplos ee:

 1. Acreedor (a – cre – e – dor)
 2. Creer (cre – er)
 3. Descreer (des – cre – er)
 4. Leer (le – er)
 5. Poseer (po – se – er)
 6. Proveedor (pro – ve – e – dor)

Ejemplos ii:

 1. Antiincendios (an – ti – in – cen – dios)
 2. Antiinflamatorio (an – ti – in – fla – ma – to – rio)
 3. Semiinconsciente (se – mi – in – cons – cien – te)

Ejemplos oo:

 1. Cooperación (co – o – pe – ra – ción)
 2. Cooptar (co – op – tar)
 3. Coordenada (co – or – de – na – da)
 4. Zoología (zo – o – lo – gí – a)

Ejemplos uu:

 1. Duunviro (du – un – vi – ro)

Una h intercalada no influye en la consideración como hiato. Ejemplos:

 1. Tarjetahabiente (tar – je – ta – ha – bien – te)
 2. Aprehender (a – pre – hen – der)
 3. Aprehensivo (a – pre – hen – si – vo)
 4. Comprehender (com – pre – hen – der)
 5. Vehemente (ve – he – men – te)
 6. Antihigiénico (an – ti – hi – gié – ni – co)
 7. Nihilista (ni – hi – lis – ta)
 8. Alcohol (al – co – hol)

También te puede interesar:

Cómo citar

Editor. (27 mayo 2017). Ejemplos palabras con hiato separadas en sílabas. Celeberrima.com. Última actualización el 01 enero 2022.