Menú Cerrar

Ejemplos palabras trisílabas (quinta parte)

Las palabras trisílbas son las que se dividen en tres sílabas.

Primera parte: Letras A y B

Segunda parte: Letras C y D

Tercera parte: Letras E, F y G

Cuarta parte: Letras H, I, J, L, M, N, O y P

Ejemplos:

Q

 1. querubín: que – ru – bín
 2. química: quí – mi – ca

R

 1. razonar: ra – zo – nar
 2. reacción: re -ac – ción
 3. reactor: rea – ac – tor
 4. rebajar: re – ba – jar
 5. rebelde: re – bel – de
 6. recabar: re – ca – bar
 7. recalcar: re – cal – car
 8. recargar: re – car – gar
 9. recaudar: re – cau – dar
 10. rechazar: re – cha – zar
 11. recibir: re – ci – bir
 12. recitar: re – ci – tar
 13. reclamo: re – cla – mo
 14. reclinar: re – cli – nar
 15. reclutar: re – clu – tar
 16. recoger: re – co – ger
 17. reconstruir: re – cons – truir
 18. recordar: re – cor – dar
 19. recrear: re – cre – ar
 20. recuadro: re – cua – dro
 21. recuento: re – cuen – to
 22. recuerdo: re – cuer – do
 23. recurso: re – cur- so
 24. redactar: re – dac – tar
 25. redondo: re – don – do
 26. reformar: re – for – mar
 27. refrescar: re – fres – car
 28. refuerzo: re – fuer – zo
 29. refugio: re – fu – gio
 30. refundir: re – fu – dir
 31. regalar: re – ga – lar
 32. regazo: re – ga – zo
 33. registrar: re – gis – trar
 34. regresar: re – gre – sar
 35. regular: re – gu – lar
 36. rehacer: re – ha – cer
 37. reiterar: rei – te – rar
 38. relatar: re – la – tar
 39. remendar: re – men – dar
 40. remitir: re – mi – tir
 41. remover: re – mo – ver
 42. resistir: re – sis – tir
 43. resolver: re – sol- ver
 44. resorte: re – sor – te
 45. respaldar: res – pal- dar
 46. respetar: res – pe – tar
 47. respirar: res – pi – rar
 48. responder: res – pon – der
 49. restituir: res – ti – tuir
 50. resultar: re – sul – tar
 51. resumir: re – su – mir
 52. resurgir: re – sur – gir
 53. retablo: re – ta – blo
 54. retazo: re – ta – zo
 55. retener: re – te – ner
 56. retirar: re – ti – rar
 57. retoñar: re – to – ñar
 58. retozar: re – to – zar
 59. retratar: re – tra – tar
 60. retribuir: re – tri – buir
 61. revancha: re – van – cha
 62. revelar: re – ve – lar
 63. reventar: re – ven – tar
 64. revisar: re – vi – sar
 65. revolver: re – vol – ver
 66. riqueza: ri – que – za
 67. risueño: ri – sue -ño
 68. romance: ro – man – ce
 69. rotación: ro – ta – ción
 70. rotonda: ro – ton – da
 71. rótulo: ró – tu – lo
 72. rúbrica: rú – bri – ca
 73. ruiseñor: rui – se – ñor
 74. ruleta: ru – le – ta

S

 1. sábana: sá – ba – na
 2. sabroso: sa – bro – so
 3. sacudir: sa – cu – dir
 4. salario: sa – la – rio
 5. salida: sa – li – da
 6. salubre: sa – lu – bre
 7. saludar: sa – lu – dar
 8. salvaje: sal – va – je
 9. salvedad: sal – ve – dad
 10. sancionar: san – cio – nar
 11. sandalia: san – da – lia
 12. sandía: san – dí – a
 13. sanidad: sa – ni – dad
 14. saquear: sa – que – ar
 15. sardina: sar – di – na
 16. sátira: sá – ti – ra
 17. saturar: sa – tu – rar
 18. saxofón: sa – xo – fón
 19. secreto: se – cre – to
 20. secundar: se – cun – dar
 21. segmentar: seg – men – tar
 22. seguro: se – gu – ro
 23. semana: se – ma – na
 24. semblante: sem – blan – te
 25. semblanza: sem – blan – za
 26. semilla: se – mi – lla
 27. senado: se – na – do
 28. sencillo: sen – ci – llo
 29. sensación: sen – sa – ción
 30. sensible: sen – si – ble
 31. sensorial: sen – so – rial
 32. sentencia: sen – ten – cia
 33. sentido: sen – ti – do
 34. señalar: se – ña – lar
 35. septiembre: sep – tiem – bre
 36. sepultar: se – pul – tar
 37. serenar: se – re – nar
 38. serrucho: se – rru – cho
 39. sideral: si – de – ral
 40. sigilo: si – gi – lo
 41. sílaba: sí – la – ba
 42. silbido: sil – bi – do
 43. silencio: si – len – cio
 44. silueta: si – lue – ta
 45. simposio: sim – po – sio
 46. singular: sin – gu – lar
 47. sintaxis: sin – ta – xis
 48. sinuoso: si – nuo – so
 49. siquiera: si – quie – ra
 50. sirena: si – re – na
 51. sirviente: sir – vien – te
 52. sísmico: sís – mi – co
 53. sistema: sis – te – ma
 54. soberbia: so – ber – bia
 55. sociable: so – cia – ble
 56. sociedad: so – cie – dad
 57. soldado: sol – da – do
 58. sólido: só – li – do
 59. sollozar: so – llo – zar
 60. solapa: so – la – pa
 61. solsticio: sols – ti – cio
 62. soltura: sol – tu – ra
 63. soltero: sol – te – ro
 64. soluble: so – lu – ble
 65. solución: so – lu – ción
 66. solventar: sol – ven – tar
 67. sombrero: som – bre – ro
 68. someter: so – me – ter
 69. sonata: so – na – ta
 70. soneto: so – ne – to
 71. sonreír: son – re – ír
 72. sonido: so – ni – do
 73. soporte: so – por – te
 74. soprano: so – pra – no
 75. sordera: sor – de – ra
 76. sorprender: sor – pren – der
 77. sorpresa: sor – pre – sa
 78. sortear: sor – te – ar
 79. sortija: sor – ti – ja
 80. sospechar: sos – pe – char
 81. sostener: sos – te – ner
 82. sótano: só – ta – no
 83. sublime: su – bli – me
 84. subrayar: sub – ra – yar
 85. subsidio: sub – si – dio
 86. subsuelo: sub – sue – lo
 87. suceder: su – ce – der
 88. suceso: su – ce – so
 89. sucursal: su – cur – sal
 90. sufijo: su – fi – jo
 91. sujetar: su – je – tar
 92. sulfuro: sul – fu – ro
 93. sumergir: su – mer – gir
 94. superar: su – pe – rar
 95. suplantar: su – plan- tar
 96. suplicar: su – pli – car
 97. suponer: su – po – ner
 98. suprimir: su – pri – mir
 99. suscribir: sus – cri – bir
 100. suspiro: sus – pi – ro
 101. sustancia: sus – tan – cia
 102. susurro: su – su – rro

T

 1. taberna: ta – ber – na
 2. tabique: ta – bi – que
 3. tableta: ta – ble – ta
 4. taladro: ta – la – dro
 5. talento: ta – len to
 6. talismán: ta – lis – mán
 7. tamaño: ta – ma – ño
 8. tampoco: tam – po – co
 9. tangible: tan – gi – ble
 10. tapete: ta – pe – te
 11. taquilla: ta – qui – lla
 12. tarea: ta – re – a
 13. tarifa: ta – ri – fa
 14. tarima: ta – ri – ma
 15. tarjeta: tar – je – ta
 16. teatro: te – a – tro
 17. técnica: téc – ni – ca
 18. tempestad: tem – pes – tad
 19. temprano: tem – pra – no
 20. tercero: ter – ce – ro
 21. terminar: ter – mi – nar
 22. ternero: ter – ne – ro
 23. ternura: ter – nu – ra
 24. terrible: te – rri – ble
 25. tesoro: te – so – ro
 26. tiburón: ti – bu – rón
 27. tijeras: ti – je – ras
 28. tinaja: ti – na – ja
 29. tinieblas: ti – nie – blas
 30. tintero: tin – te – ro
 31. tirano: ti – ra – no
 32. tiroides: ti – roi – des
 33. títere: tí – te – re
 34. titular: ti – tu – lar
 35. toalla: to – a – lla
 36. tobillo: to – bi – llo
 37. tocino: to – ci – no
 38. tolerar: to – le – rar
 39. tomate: to – ma – te
 40. torpedo: tor – pe – do
 41. tortilla: tor – ti – lla
 42. tortuga: tor – tu – ga
 43. tostada: tos – ta – da
 44. trabajo: tra – ba – jo
 45. traficar: tra – fi – car
 46. tragaluz: tra – ga – luz
 47. tragedia: tra – ge – dia
 48. trámite: trá – mi – te
 49. transcurso: trans – cur – so
 50. transferir: trans – fe – rir
 51. transformar: trans – for – mar
 52. transitar: tran – si – tar
 53. transmitir: trans – mi – tir
 54. transpirar: trans – pi – rar
 55. transportar: trans – por – tar
 56. transversal: trans – ver – sal
 57. tranvía: tran – ví – a
 58. trapecio: tra – pe – cio
 59. trasero: tra – se – ro
 60. traspasar: tras – pa – sar
 61. tratado: tra – ta – do
 62. travieso: tra – vie – so
 63. trayecto: tra – yec – to
 64. triángulo: trián – gu – lo
 65. tribuna: tri – bu – na
 66. tributo: tri – bu – to
 67. triciclo: tri – ci – clo
 68. trimestre: tri – mes – tre
 69. trineo: tri – ne – o
 70. triptongo: trip – ton – go
 71. trofeo: tro – fe – o
 72. tulipán: tu – li – pán
 73. tumulto: tu – mul – to
 74. turbante: tur – ban – te
 75. turbina: tur – bi – na

U

 1. ultramar: ul – tra – mar
 2. uranio: u – ra – nio
 3. urea: u – re – a
 4. urgencia: ur – gen – cia

V

 1. vacilar: va – ci – lar
 2. vacío: va – cí – o
 3. vacuna: va – cu – na
 4. vajilla: va – ji – lla
 5. vejiga: ve – ji – ga
 6. velada: ve – la – da
 7. velero: ve – le – ro
 8. venado: ve – na – do
 9. veneno: ve – ne – no
 10. venerar: ve – ne – rar
 11. venganza: ven – gan – za
 12. ventana: ven – ta – na
 13. ventaja: ven – ta – ja
 14. verano: ve – ra – no
 15. verdura: ver – du – ra
 16. vereda: ve – re – da
 17. vértebra: vér – te – bra
 18. vertical: ver – ti – cal
 19. vértice: vér – ti – ce
 20. vestido: ves – ti – do
 21. victoria: vic – to – ria
 22. vigilar: vi – gi – lar
 23. vinagre: vi – na – gre
 24. violento: vio – len – to
 25. violeta: vio – le – ta
 26. visible: vi – si – ble
 27. visita: vi – si – ta

Z

 1. zafiro: za – fi – ro
 2. zapato: za – pa – to

También te puede interesar:

Cómo citar

Editor. (27 marzo 2017). Ejemplos palabras trisílabas (quinta parte). Celeberrima.com. Última actualización el 31 diciembre 2021.