Menú Cerrar

Ejemplos palabras bisílabas

Las palabras bisílbas son las que se dividen en dos sílabas.

Ejemplos:

A

 1. abad: a – bad
 2. abril: a – bril
 3. abrir: a – brir
 4. acción: ac – ción
 5. acta: ac – ta
 6. acto: ac – to
 7. actuar: ac – tuar
 8. afán: a – fán
 9. agriar: a – griar
 10. agrio: a – grio
 11. agua: a – gua
 12. alba: al – ba
 13. alma: al – ma
 14. alzar: al – zar
 15. amar: a – mar
 16. amo: a – mo
 17. amor: a – mor
 18. ampliar: am – pliar
 19. ancho: an – cho
 20. andar: an – dar
 21. andén: an – dén
 22. antes: an – tes
 23. año: a – ño
 24. aquí: a – quí
 25. arca: ar – ca
 26. arder: ar – der
 27. arte: ar – te
 28. ayer: a – yer
 29. azar: a – zar

B

 1. bailar: bai – lar
 2. baile: bai – le
 3. bajar: ba – jar
 4. bajo: ba – jo
 5. banco: ban – co
 6. bando: ban – do
 7. bañar: ba – ñar
 8. baño: ba – ño
 9. barba: bar – ba
 10. barco: bar – co
 11. barniz: bar – niz
 12. barra: ba – rra
 13. barrer: ba – rrer
 14. barril: ba – rril
 15. base: ba – se
 16. basta: bas – ta
 17. bazar: ba – zar
 18. beber: be – ber
 19. beca: be – ca
 20. besar: be – sar
 21. beso: be – so
 22. blanco: blan – co
 23. blandir: blan – dir
 24. blando: blan – do
 25. blusa: blu – sa
 26. boca: bo – ca
 27. boda: bo – da
 28. bola: bo – la
 29. bolsa: bol – sa
 30. borde: bor – de
 31. borrar: bo – rrar
 32. bosque: bos – que
 33. bravo: bra – vo
 34. brecha: bre – cha
 35. brazo: bra – zo
 36. breve: bre – ve
 37. brillar: bri – llar
 38. brinco: brin – co
 39. brindar: brin – dar
 40. brotar: bro – tar
 41. brote: bro – te
 42. bulto: bul – to
 43. buque: bu – que
 44. burla: bur – la
 45. burlar: bur – lar
 46. burro: bu – rro
 47. buscar: bus – car
 48. buzo: bu – zo
 49. buzón: bu – zón

C

 1. cabal: ca – bal
 2. caber: ca – ber
 3. caja: ca – ja
 4. callar: ca – llar
 5. calle: ca – lle
 6. calma: cal – ma
 7. calmar: cal – mar
 8. campo: cam – po
 9. canal: ca – nal
 10. cansar: can – sar
 11. cantar: can – tar
 12. canto: can – to
 13. cara: ca – ra
 14. carga: car – ga
 15. cargar: car – gar
 16. cargo: car – go
 17. caro: ca – ro
 18. carril: ca – rril
 19. carta: car – ta
 20. casa: ca – sa
 21. casar: ca – sar
 22. casco: cas – co
 23. caso: ca – so
 24. cavar: ca – var
 25. ceder: ce – der
 26. celda: cel – da
 27. censo: cen – so
 28. cerca: cer – ca
 29. cerro: ce – rro
 30. cesto: ces – to
 31. charla: char – la
 32. charlar: char – lar
 33. cheque: che – que
 34. chiflar: chi – flar
 35. chillar: chi – llar
 36. chisme: chis – me
 37. chiste: chis – te
 38. chocar: cho – car
 39. choque: cho – que
 40. cifra: ci – fra
 41. cima: ci – ma
 42. cinta: cin – ta
 43. cisma: cis – ma
 44. cita: ci – ta
 45. civil: ci – vil
 46. clamar: cla – mar
 47. clamor: cal – mor
 48. clara: cla – ra
 49. claro: cla – ro
 50. clase: cla – se
 51. clave: cla – ve
 52. cobrar: co – brar
 53. coche: co – che
 54. colgar: col – gar
 55. collar: co – llar
 56. colmar: col – mar
 57. colmo: col – mo
 58. comer: co – mer
 59. comprar: com – prar
 60. contar: con – tar
 61. contra: con – tra
 62. correr: co – rrer
 63. cortar: cor – tar
 64. corte: cor – te
 65. costa: cos – ta
 66. crecer: cre – cer

D

 1. dado: da – do
 2. dama: da – ma
 3. danza: dan – za
 4. danzar: dan – zar
 5. dato: da – to
 6. debe: de – be
 7. decir: de – cir
 8. dedo: de – do
 9. dejar: de – jar
 10. denso: den – so
 11. desde: des – de
 12. dicha: di – cha
 13. dictar: dic – tar
 14. dique: di – que
 15. doble: do – ble
 16. doctor- doc – tor
 17. doler: do – ler
 18. dolor: do – lor
 19. donar: do – nar
 20. dosis: do – sis
 21. drama: dra – ma
 22. dudar: du – dar
 23. dulce: dul – ce
 24. durar: du – rar

E

 1. entre: en – tre
 2. entrar: en – trar
 3. espiar: es – piar
 4. estar: es – tar
 5. este: es – te

F

 1. factor: fac – tor
 2. faja: fa – ja
 3. falda: fal – da
 4. falso: fal – so
 5. falta: fal – ta
 6. faltar: fal – tar
 7. fama: fa – ma
 8. fango: fan – go
 9. faro: fa – ro
 10. farsa: far – sa
 11. fase: fa – se
 12. fauna: fau – na
 13. favor: fa – vor
 14. fecha: fe – cha
 15. feliz: fe – liz
 16. feria: fe – ria
 17. feroz: fe – roz
 18. fervor: fer – vor
 19. fiador: fia – dor
 20. ficha: fi – cha
 21. fijar: fi – jar
 22. fijo: fi – jo
 23. fila: fi – la
 24. filo: fi – lo
 25. filtro: fil – tro
 26. finca: fin – ca
 27. fingir: fin – gir
 28. fino: fi – no
 29. firma: fir – ma
 30. firme: fir – me
 31. fiscal: fis – cal
 32. flaco: fla – co
 33. flojo: flo – jo
 34. flora: flo – ra
 35. foca: fo – ca
 36. foco: fo – co
 37. folio: fo – lio
 38. foro: fo – ro
 39. forja: for – ja
 40. forma: for – ma
 41. fosa: fo – sa
 42. fractal: frac – tal
 43. frasco: fras – co
 44. frenar: fre – nar
 45. freno: fre – no
 46. fresco: fres – co
 47. frugal: fru – gal
 48. fruncir: frun – cir
 49. frustrar: frus – trar
 50. fruta: fru – ta
 51. fugaz: fu – gaz
 52. fulgor: ful – gor
 53. funda: fun – da
 54. fundir: fun – dir

G

 1. gallo: ga – llo
 2. gama: ga – ma
 3. ganar: ga – nar
 4. gancho: gan – cho
 5. ganso: gan – so
 6. garfio: gar – fio
 7. gasto: gas – to
 8. gato: ga – to
 9. gema: ge – ma
 10. genio: ge – nio
 11. gente: gen – te
 12. gestor: ges – tor
 13. giro: gi – ro
 14. golpe: gol – pe
 15. goma: go – ma
 16. gordo: gor – do
 17. gorro: go – rro
 18. gota: go – ta
 19. gozar: go – zar
 20. grabar: gra – bar
 21. grácil: grá – cil
 22. grada: gra – da
 23. grado: gra – do
 24. gramo: gra – mo
 25. grande: gran – de
 26. granja: gran – ja
 27. grano: gra – no
 28. grapa: gra – pa
 29. graso: gra – so
 30. grave: gra – ve
 31. greca: gre – ca
 32. grifo: gri – fo
 33. grillo: gri – llo
 34. gritar: gri – tar
 35. grito: gri – to
 36. grupo: gru – po
 37. guiñar: gui – ñar
 38. guisar: gui – sar
 39. gustar: gus – tar
 40. gusto: gus – to

H

 1. haba: ha – ba
 2. haber: ha – ber
 3. hablar: ha – blar
 4. hacer: ha – cer
 5. hacha: ha – cha
 6. hada: ha – da
 7. hallar: ha – llar
 8. halo: ha – lo
 9. hambre: ham – bre
 10. harto: har – to
 11. hasta: has – ta
 12. haya: ha – ya
 13. hecho: he – cho
 14. hembra: hem – bra
 15. herir: he – rir
 16. herrar: he – rrar
 17. hervir: her – vir
 18. hidra: hi – dra
 19. higo: hi – go
 20. hijo: hi – jo
 21. hilar: hi – lar
 22. hilo: hi – lo
 23. himno: him – no
 24. hipo: hi – po
 25. hito: hi – to
 26. hogar: ho – gar

I

 1. inca: in – ca
 2. inglés: in – glés
 3. instar: ins – tar

J

 1. jabón: ja – bón
 2. jamás: ja – más
 3. jardín: jar – dín
 4. jarro: ja – rro
 5. jarrón: ja – rrón
 6. jazmín: jaz – mín
 7. jefe: je – fe
 8. jeque: je – que
 9. jerga: jer – ga
 10. joven: jo – ven
 11. joya: jo – ya
 12. jugar: ju – gar
 13. juglar: ju – glar
 14. jugo: ju – go
 15. junco: jun – co
 16. junta: jun – ta
 17. juntar: jun – tar
 18. justo: jus – to
 19. juzgar: juz – gar

K

 1. kermés: ker – més

L

 1. labrar: la – brar
 2. lado: la – do
 3. lago: la – go
 4. lancha: lan – cha
 5. lanza: lan – za
 6. lanzar: lan – zar
 7. lata: la – ta
 8. latín: la – tín
 9. lazo: la – zo
 10. leche: le – che
 11. llaga: lla – ga
 12. llamar: lla – mar
 13. llano: lla – no
 14. llanta: llan – ta
 15. llave: lla – ve
 16. llegar: lle – gar
 17. llenar: lle – nar
 18. lleno: lle – no
 19. llorar: llo – rar
 20. loco: lo – co
 21. lodo: lo – do
 22. lucro: lu – cro
 23. lugar: lu – gar
 24. lumbre: lum – bre
 25. lujo: lu – jo
 26. luna: lu – na
 27. lunes: lu – nes
 28. lupa: lu – pa

M

 1. madre: ma – dre
 2. mago: ma – go
 3. malo: ma – lo
 4. manchar: man – char
 5. mandar: man – dar
 6. mando: man – do
 7. manta: man – ta
 8. mantel: man – tel
 9. manto: man – to
 10. menor: me – nor
 11. mental: men – tal
 12. mente: men – te
 13. mentir: men – tir
 14. merced: mer – ced
 15. mesa: me – sa
 16. meta: me – ta
 17. metal: me – tal
 18. meter: me – ter
 19. metro: me – tro
 20. mezcal: mez – cal
 21. mina: mi – na
 22. minar: mi – nar
 23. mira: mi – ra
 24. mirar: mi – rar
 25. mismo: mis – mo
 26. mixto: mix – to
 27. moda: mo – da
 28. mofa: mo – fa
 29. mojar: mo – jar
 30. molde: mol – de
 31. moler: mo – ler
 32. mono: mo – no
 33. monte: mon – te
 34. moral: mo – ral
 35. morar: mo – rar
 36. morral: mo – rral
 37. mostrar: mos – trar
 38. mote: mo – te
 39. motor: mo – tor
 40. mover: mo – ver
 41. mucho: mu – cho
 42. mudo: mu – do
 43. mujer: mu – jer
 44. multa: mul – ta
 45. mundo: mun – do

N

 1. nada: na – da
 2. nardo: nar – do
 3. nata: na – ta
 4. nave: na – ve
 5. negar: ne – gar
 6. neto: ne – to
 7. nevar: ne – var
 8. nexo: ne – xo
 9. nido: ni – do
 10. niña: ni – ña
 11. niñez: ni – ñez
 12. niño: ni – ño
 13. nivel: ni – vel
 14. noble: no – ble
 15. noche: no – che
 16. nombre: nom – bre
 17. norma: nor – ma
 18. norte: nor – te
 19. nota: no – ta

P

 1. padre: pa – dre
 2. pago: pa – go
 3. paga: pa – ga
 4. pajar: pa – jar
 5. pala: pa – la
 6. palma: pal – ma
 7. para: pa – ra
 8. parar: pa – rar
 9. parque: par – que
 10. parte: par – te
 11. pasar: pa – sar
 12. pase: pa – se
 13. pastel: pas – tel
 14. pastor: pas – tor
 15. pedir: pe – dir
 16. pegar: pe – gar
 17. pelar: pe – lar
 18. pelo: pe – lo
 19. pensar: pen – sar
 20. pera: pe – ra
 21. perder: per – der
 22. perfil: per – fil
 23. pero: pe – ro
 24. perro: pe – rro
 25. pico: pi – co
 26. pila: pi – la
 27. pincel: pin – cel
 28. pintar: pin – tar
 29. piña: pi – ña
 30. pista: pis – ta
 31. placa: pla – ca
 32. plaga: pla – ga
 33. plana: pla – na
 34. plano: pla – no
 35. planta: plan – ta
 36. plantar: plan – tar
 37. plasma: plas – ma
 38. plata: pla – ta
 39. plato: pla – to
 40. playa: pla – ya
 41. plaza: pla – za
 42. plazo: pla – zo
 43. pollo: po – llo
 44. polo: po -lo
 45. polvo: pol – vo
 46. poner: po – ner
 47. poro: po – ro
 48. porque: por – que
 49. portal: por – tal
 50. posar: po – sar
 51. poste: pos – te
 52. postor: pos – tor
 53. pozo: po – zo
 54. prado: pra – do
 55. prenda: pren – da
 56. prensa: pren – sa
 57. presa: pre – sa
 58. prestar: pres – tar
 59. primo: pri – mo
 60. prisa: pri – sa
 61. pulmón: pul – món

Q

 1. queso: que – so
 2. querer: que – rer
 3. quemar: que – mar

R

 1. rayo: ra – yo
 2. regir: re – gir
 3. regla: re – gla
 4. reloj: re – loj
 5. remar: re – mar
 6. remo: re – mo
 7. resta: res – ta
 8. retar: re – tar
 9. revés: re – vés
 10. rico: ri – co
 11. rifar: ri – far
 12. rigor: ri – gor
 13. riñón: ri – ñón
 14. risa: ri – sa
 15. ritmo: rit – mo
 16. roble: ro – ble
 17. roca: ro – ca
 18. rojo: ro – jo
 19. rollo: ro – llo
 20. rombo: rom – bo
 21. ropa: ro – pa
 22. rosa: ro – sa
 23. rosca: ros – ca
 24. rostro: ros – tro
 25. roto: ro – to
 26. rubí: ru – bí
 27. rumbo: rum – bo
 28. rumor: ru – mor
 29. ru – ral
 30. ruta: ru- ta

S

 1. saber: sa – ber
 2. sabor: sa – bor
 3. saco: sa – co
 4. sagaz: sa – gaz
 5. sala: sa – la
 6. saldar: sal – dar
 7. salir: sa – lir
 8. salmón: sal – món
 9. salón: sa – lón
 10. salsa: sal – sa
 11. saltar: sal – tar
 12. salud: sa – lud
 13. salvar: sal – var
 14. sanar: sa – nar
 15. sapo: sa – po
 16. sartén: sar – tén
 17. sastre: sas – tre
 18. secar: se – car
 19. sector: sec – tor
 20. seda: se – da
 21. sede: se – de
 22. sello: se – llo
 23. selva: sel – va
 24. sembrar: sem – brar
 25. senda: sen – da
 26. sentir: sen – tir
 27. seña: se – ña
 28. señal: se – ñal
 29. señor: se – ñor
 30. servir: ser – vir
 31. sigla: si – gla
 32. siglo: si – glo
 33. signo: sig – no
 34. silbar: sil – bar
 35. silla: si – lla
 36. simple: sim – ple
 37. sobre: so – bre
 38. solar: so – lar
 39. solo: so – lo
 40. soltar: sol – tar
 41. sombra: som – bra
 42. sonar: so – nar
 43. soñar: so – ñar
 44. sopa: so – pa
 45. soplar: so – plar
 46. subir: su – bir
 47. sumar: su – mar
 48. suplir: su – plir
 49. surcar: sur – car
 50. surco: sur – co
 51. surgir: sur – gir
 52. surtir: sur – tir
 53. susto: sus – to
 54. suyo: su – yo

T

 1. tabla: ta – bla
 2. tachar: ta – char
 3. taco: ta – co
 4. tacto: tac – to
 5. talar: ta – lar
 6. talco: tal – co
 7. talla: ta – lla
 8. tallar: ta – llar
 9. taller: ta – ller
 10. tambor: tam – bor
 11. tanque: tan – que
 12. tanto: tan – to
 13. tapa: ta – pa
 14. tapar: ta – par
 15. tapiz: ta – piz
 16. tardar: tar – dar
 17. tarde: tar – de
 18. techo: te – cho
 19. tela: te – la
 20. tejer: te – jer
 21. tema: te – ma
 22. temblar: tem – blar
 23. temer: te – mer
 24. temor: te – mor
 25. temblar: tem – blar
 26. templar: tem – plar
 27. tenaz: te – naz
 28. tendón: ten – dón
 29. tener: te – ner
 30. teñir: te – ñir
 31. tercer: ter – cer
 32. terco: ter – co
 33. terna: ter – na
 34. terror: te – rror
 35. terso: ter – so
 36. tesis: te – sis
 37. testar: tes – tar
 38. textil: tex – til
 39. texto: tex – to
 40. tigre: ti – gre
 41. tilde: til – de
 42. timbrar: tim – brar
 43. tinta: tin – ta
 44. tipo: ti – po
 45. tira: ti – ra
 46. tirar: ti – rar
 47. tiro: ti – ro
 48. tocar: to – car
 49. todo: to – do
 50. tomar: to – mar
 51. tomo: to – mo
 52. tono: to – no
 53. topo: to – po
 54. torcer: tor – cer
 55. toro: to – ro
 56. torre: to – rre
 57. total: to – tal
 58. trama: tra – ma
 59. tramo: tra – mo
 60. trampa: tram – pa
 61. tratar: tra – tar
 62. trazar: tra – zar
 63. trigo: tri – go
 64. triple: tri – ple
 65. triste: tris – te
 66. tropa: tro – pa
 67. trucha: tru – cha
 68. truncar: trun – car
 69. tubo: tu – bo
 70. turnar: tur – nar
 71. tutor: tu – tor

U

 1. ultra: ul – tra
 2. ungir: un – gir
 3. urna: ur – na
 4. usted: us – ted

V

 1. vago: va – go
 2. vale: va – le
 3. valer: va – ler
 4. valle: va – lle
 5. vano: va – no
 6. vapor: va – por
 7. vara: va – ra
 8. varón: va – rón
 9. vaso: va – so
 10. vasto: vas – to
 11. vejez: ve – jez
 12. vela: ve – la
 13. vendar: ven – dar
 14. vender: ven – der
 15. venir: ve – nir
 16. venta: ven – ta
 17. veraz: ve – raz
 18. verbal: ver – bal
 19. verbo: ver – bo
 20. verdad: ver – dad
 21. verde: ver – de
 22. versar: ver – sar
 23. verso: ver – so
 24. vibrar: vi – brar
 25. vida: vi – da
 26. viga: vi – ga
 27. villa: vi – lla
 28. vino: vi – no
 29. viña: vi – ña
 30. virar: vi – rar
 31. vista: vis – ta
 32. vital: vi – tal
 33. vivaz: vi – vaz
 34. vivir: vi – vir
 35. vivo: vi – vo
 36. volar: vo – lar
 37. volcán: vol – cán
 38. votar: vo – tar

También te puede interesar:

Cómo citar

Editor. (28 marzo 2017). Ejemplos palabras bisílabas. Celeberrima.com. Última actualización el 31 diciembre 2021.